Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

http://www.google.gr/imgres?q=body+language+book&hl=el&gbv=2&tbm=isch&tbnid=-_P71IBfDsOPuM:&imgrefurl=http://www.tesco.com/tescobooks/definitive-book-of-body-language-the-how-to-read-others-attitudes-by-their-gestures/6UH-2A2G.prd%3Bjsessionid%3DInn815GQDEwoZPSxxnurbQ**.UKTUL10ATGLF03V_slot6%3FskuId%3D6UH-2A2G%26pageLevel%3Dsku%26pdpSellerId%3D1000001&docid=mmZUoMSrTyZESM&imgurl=http://www.tesco.com/tescobooks/ProductAssets/Books/Books/Large/9780752858784_PI.jpg&w=261&h=400&ei=mwooT731KMiK0AWyudHXBA&zoom=1&iact=rc&dur=563&sig=116201189096274527411&page=1&tbnh=165&tbnw=108&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:9,s:0&tx=64&ty=84&biw=939&bih=531

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου